FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) तथा frap को विवरण प्रबिस्ट गरी सार्बजनिक गरीयो। हेर्नको लागी LIZA को यहाँ click गर्नुहोला ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) रfrap को विवरण प्रबिस्ट गरी  सार्बजनिक गरीयो।

 LIZA र frap को  नतिजा हेर्नको लागी यहाँ click गर्नुहोला । https://lisa.mofaga.gov.np/dashboardhttps://fra.mofaga.gov.np/dashboard

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: